Now showing items 1-1 of 1

    • Giamilia Truyện Núi đồi và thảo nguyên 

      Aitơmatốp, Tsinghiz (Van học, 2005)
      Giamilia: Truyện núi đồi và thảo nguyên, tác phẩm của nhà văn Chingniz Aitmatov, giải thưởng văn học Lê-nin năm 1963. Giamilia: Truyện núi đồi và thảo nguyên (Giamilia) là những câu chuyện về con người, núi đồi thảo nguyên ...