Now showing items 1-1 of 1

    • Nghệ thuật thơ ca - Văn tâm điêu long 

      Aristote; Lưu, Hiệp (Văn học, 1999)
      Cuốn sách giới thiệu cuộc đời và sáng tác của Aristote, nội dung bao gồm: Aristote bàn luận về nghệ thuật thơ ca và Lưu Hiệp, giá trị văn tâm điêu long trình bày đường lối chung về lí luận, phương pháp nhận xét, bình luận ...