Now showing items 1-1 of 1

    • Việt Nam văn học sử yếu 

      Dương, Quảng Hàm (Trẻ, 2005)
      "Việt Nam văn học sử yếu", không chỉ dừng ở việc khảo cứu các giai đoạn, các tác giả, và tác phẩm văn học, Dương Quảng Hàm còn đề cập đến những tác giả Trung Quốc đã có ảnh hưởng đến văn học Việt Nam, đến sự hình thành chữ ...