Now showing items 1-1 of 1

    • Phan Châu Trinh toàn tập. Tập 1: Thơ chữ Hán - Câu đối - Thơ Nôm - Diễn ca 

      Chương, Thâu; Dương, Trung Quốc; Lê, Thị Kinh (Đà Nẵng, 2005)
      Toàn tập Phan Châu Trinh giúp bạn đọc có thêm tư liệu tìm hiểu nghiên cứu toàn diện hơn về Phan Châu Trinh - một chí sĩ yêu nước, một nhà tư tưởng, một nhà văn hóa lỗi lạc của Việt Nam. Tập 1 gồm: Thơ chữ Hán, câu đối, Tây ...