Now showing items 1-1 of 1

    • Chiến Quốc sách 

      Giản Chi; Nguyễn, Hiến Lê (Văn học, 2001)
      Chiến Quốc Sách là cuốn cổ sử Trung Quốc viết về lịch sử thời Chiến Quốc, từ năm 490 TCN đến năm 221 TCN, lúc Cao Tiệm Ly không thành công ám sát Tần Thuỷ Hoàng.