Now showing items 520-539 of 636

  • Đánh giá giá trị giải trí khu du lịch Hồ Núi Cốc - Thái Nguyên 

   Hoàng, Thị Hoài Linh (Đại học Thái Nguyên, 2010)
   Tổng quan những vấn đề lý thuyết về định giá môi trường của một khu du lịch. Đánh giá tiềm năng, hiện trạng của khu du lịch Hồ Núi Cốc, đánh giá giá trị giải trí của KDL Hồ Núi Cốc bằng phương pháp chi phí theo vùng ước ...
  • Đánh giá hiệu quả đầu tư, xây dựng I - O và áp dụng TSA ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

   Hồ, Đức Hùng (Sở Khoa học Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu, 2005)
   Đánh giá hiệu quả đầu tư và ước lượng giá trị ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Áp dụng TSA, xây dựng bảng I - O và xác định mô hình đầu tư cho ngàng du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu ...
  • Đánh giá hiệu quả đầu tư, xây dựng I-O và áp dụng TSA ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

   Hồ, Đức Hùng (Thành phố Hồ Chí Minh, 2005)
   Đánh giá hiệu quả đầu tư và ước lượng giá trị giải trí ngành du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Áp dụng TSA, xây dựng bảng I-O và xác định mô hình đầu tư cho ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Qua đó đề xuất giải pháp nhằm ...
  • Đánh giá tiềm năng và xây dựng định hướng phát trienr bền vững khu du lịch sinh thái Bình Châu - Phước Bửu (Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

   Nguyễn, Thị Hồng (Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chi Minh, 2009)
   Luận văn tìm hiểu, củng cố những lí luận về du lịch sinh thái và phát triển bền vững du lịch. Đánh giá tiềm năng và hiện trạng khai thác tài nguyên phát triển du lịch sinh thái tại khu Bình Châu - Phước Bửu. Xây dựng định ...
  • Đánh giá tổng quát quá trình đổi mới ở Thủ đô, những bài học kinh nghiệm; định hướng phát triển đến năm 2010 

   Phùng, Hữu Phú (Thành ủy Hà Nội, 2005)
   Đề tài hướng đến mục tiêu: Đi sâu đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Thành phố. Rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, thực hiện quản lí điều hành trên ...
  • Đất nước Việt Nam qua các đời 

   Đào, Duy Anh (Văn hóa thông tin, 2005)
   Đất nước Việt Nam qua các đời trình bày sơ bộ về phương diện địa lý những sự kiện quan trọng của thông sử Việt Nam. Chủ yếu là nghiên cứu phần địa lý hành chính để nhận định cương vực của nhà nước và vị trí các khu vực ...
  • Đất nước Việt Nam qua các đời: Nghiên cứu địa lý học lịch sử Việt Nam 

   Đào, Duy Anh (Văn hoá Thông tin, 2005)
   Nghiên cứu lịch sử địa lí hành chính Việt Nam trải qua các thời kì khác nhau, quá trình mở mang lãnh thổ đồng thời nghiên cứu khía cạnh địa lí của những cuộc chiến tranh chống ngoại xâm quan trọng trong thời phong kiến qua ...
  • Đất nước Việt Nam qua các đời: Nghiên cứu Địa lý học Lịch sử Việt Nam 

   Đào, Duy Anh (Khoa học, 1964)
   "Đất nước Việt nam qua các đời" là công trình nghiên cứu đầy đủ và hệ thống hơn cả về đất nước Việt Nam của giới nghiên cứu Địa lý học Lịch sử Việt Nam thế kỷ XX. Đất nước Việt Nam qua các đời không chỉ là công trình vừa ...
  • Đất Việt trời Nam 

   Thái, Văn Kiếm (Nguồn sống, 1960)
   Cuốn sách giới thiệu đến người đọc bao gồm các nội dung: Non sông gấm vóc, Văn hiến chi bang, Thuần phong mỹ tục, Sơn hào hải vị, Danh lam thắng cảnh, Hòa gió bốn phương và Cảnh cũ người xưa của đất nước và con người Việt Nam.
  • Đại cương lịch sử Việt Nam toàn tập: Từ thời nguyên thuỷ đến năm 2000 

   Trương, Hữu Quýnh; Đinh, Xuân Lâm; Lê, Mậu Hãn (Giáo dục, 2008)
   Giới thiệu lịch sử Việt Nam qua các giai đoạn: Từ thời nguyên thuỷ đến 1858 (thời nguyên thuỷ, dựng nước, thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, phong kiến dân tộc), lịch sử giai đoạn 1858-1945, 1945-2000 (chống thực dân ...
  • Đại cương lịch sử Việt Nam. Tập 1: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858 

   Trương, Hữu Quýnh; Phan, Đại Doãn; Nguyễn, Cảnh Minh (Giáo dục, 2001)
   Cuốn sách giới thiệu về lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến năm 1958, với các sự kiện và hoạt động xã hội khác nhau của con người Việt Nam trong quá khứ, giúp bạn đọc có sự hiểu biết đầy đủ hơn về lịch sử dân tộc ta. ...
  • Đại cương lịch sử Việt Nam. Tập 2: 1858 - 1945 

   Đinh, Xuân Lâm; Nguyễn, Văn Khánh; Nguyễn, Đình Lễ (Giáo dục, 2000)
   Tập 2 của bộ sách "Đại cương lịch sử Việt Nam" giới thiệu một cách khái quát về lịch sử, văn hoá, xã hội, kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1858 - 1945 và được chia thành 4 phần. Phần I: Việt Nam từ 1858 - 1896. Phần II: ...
  • Đại cương lịch sử Việt Nam. Tập 3: 1945 - 1995 

   Lê, Mậu Hãn; Trần, Bá Đệ; Nguyễn, Văn Thư (Giáo dục, 2000)
   Tập 3 của bộ sách "Đại cương lịch sử Việt Nam" giới thiệu về lịch sử Việt Nam và công cuộc xây dựng đất nước giai đoạn từ 1945 - 1995 và chia làm 3 phần. Phần I: Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp xâm ...
  • Đại Nam nhất thống chí lục tỉnh Nam Việt. Tập hạ 

   Nguyễn, Tạo (Nha văn hóa, 1959)
   Đại Nam nhất thống chí là bộ sách dư địa chí (địa lý - lịch sử) Việt Nam, viết bằng chữ Hán do Tu trai Nguyễn Tạo biên dịch thời vua Tự Đức. Có thể coi đây là bộ sách lớn nhất và quan trọng nhất về địa chí Việt Nam dưới ...
  • Đại Nam nhất thống chí lục tỉnh Nam Việt. Tập thượng 

   Nguyễn, Tạo (Nha văn hóa, 1959)
   Đại Nam nhất thống chí là bộ sách dư địa chí (địa lý - lịch sử) Việt Nam, viết bằng chữ Hán do Tu trai Nguyễn Tạo biên dịch thời vua Tự Đức. Có thể coi đây là bộ sách lớn nhất và quan trọng nhất về địa chí Việt Nam dưới ...
  • Đại Nam nhất thống chí tỉnh Thanh Hóa. Tập Hạ 

   Nguyễn, Khắc Kham (Nha Văn hóa, 1960)
   Cuốn sách đã đề cập mọi trạng thái địa lý thiên nhiên và nhân văn, là nguồn tài liệu quý báu cho nhà địa lý học cũng như cho nhà sử học muốn khảo cứu riêng về địa lý lịch sử tỉnh Thanh Hóa và phương pháp khoa học địa lý ở ...
  • Đại Nam nhất thống chí tỉnh Thanh Hóa. Tập Thượng 

   Nguyễn, Khắc Kham (Nha văn hóa, 1960)
   Cuốn sách đã đề cập mọi trạng thái địa lý thiên nhiên và nhân văn, là nguồn tài liệu quý báu cho nhà địa lý học cũng như cho nhà sử học muốn khảo cứu riêng về địa lý lịch sử tỉnh Thanh Hóa và phương pháp khoa học địa lý ở ...
  • Đại Nam nhất thống chí. T5 

   Quốc Sử Quán Triều Nguyễn (Thuận Hóa, 2006)
   Đại Nam nhất thống chí là bộ sách dư địa chí (địa lý - lịch sử) Việt Nam, viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn thời vua Tự Đức. Có thể coi đây là bộ sách lớn nhất và quan trọng nhất về địa chí Việt Nam ...
  • Đại Nam nhất thống chí. Tập 1 

   Quốc Sử Quán Triều Nguyễn (Thuận Hóa, 2006)
   Đại Nam nhất thống chí là bộ sách dư địa chí (địa lý - lịch sử) Việt Nam, viết bằng chữ Hán do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn biên soạn thời vua Tự Đức. Có thể coi đây là bộ sách lớn nhất và quan trọng nhất về địa chí Việt Nam ...
  • Đại Nam nhất thống chí. Tập 2 

   Quốc Sử Quán Triều Nguyễn (Thuận Hóa, 2006)
   Đại Nam nhất thống chí là bộ sách dư địa chí (địa lý - lịch sử) Việt Nam, viết bằng chữ Hán do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn biên soạn thời vua Tự Đức. Có thể coi đây là bộ sách lớn nhất và quan trọng nhất về địa chí Việt Nam ...