Now showing items 162-181 of 636

  • Kể chuyện Thăng Long - Hà Nội: Cảnh sắc Hà Nội 

   Nguyễn, Vinh Phúc (Kim Đồng, 2010)
   Mỗi chương của cuốn sách là những mẩu chuyện lý thú, và gần gũi với thực tế, tác giả kể cho chúng ta nghe bằng cách nào người ta tìm ra các kim loại, đã kỳ công tinh chế chúng ra sao, con đường mà mỗi kim loại xâm nhập vào ...
  • Khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch sinh thái huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận theo hướng bền vững 

   Dương, Thị Tưởng (Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chi Minh, 2011)
   Vận dụng cơ sở lý luận và thực tiễn về khai thác tiềm năng phát triển bền vững du lịch vào việc phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch sinh thái của huyện Hàm Thuận Nam (đánh giá những mặt đạt được, những ...
  • Khai thác tiềm năng Kinh tế Du lịch ở các tỉnh Duyên hải miền Trung 

   Đỗ, Thanh Phương (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2007)
   Phân tích thực trạng khai thác tiềm năng kinh tế du lịch ở các tỉnh Duyên hải miền Trung những năm qua, đề xuất hệ thống giải pháp để khai thác tiềm năng kinh tế du lịch ở các tỉnh Duyên hải miền Trung trong tiền trình ...
  • Khái quát về lịch sử nước Mỹ 

   Clack, George (Thanh niên, 2007)
   Khái quát về lịch sử nước Mỹ là ấn phẩm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ấn bản đầu tiên (1949-1950) đã được hoàn tất theo sáng kiến của Francis Whitney, lúc đầu thuộc Văn phòng Thông tin Quốc tế của Bộ Ngoại giao và sau này là ...
  • Khâm định tiễu bình Lưỡng Kì nghịch phỉ phương lược chính biên. Tập 1: Khâm định tiễu bình Bắc Kì nghịch phỉ phương lược chính biên. Quyển 1 

   Viện Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện Sử học (Giáo dục, 2009)
   Tập hợp toàn bộ công văn, chỉ dụ của nhà vua, các bản tấu, biểu của các quan viên đại thần, tướng lĩnh cầm quân đi đánh dẹp các cuộc nổi dậy và xâm lược trên cả miền Bắc, miền Nam trong thời gian 3 năm, từ Minh Mệnh thứ ...
  • Khâm định tiễu bình Lưỡng Kì nghịch phỉ phương lược chính biên.Tập 2: Khâm định tiểu bình Bắc Kì nghịch phỉ phương lược chính biên. Quyển 2 

   Viện Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện Sử học (Giáo dục, 2009)
   Nội dung cuốn sách là những vấn đề liên quan tới lịch sử của dân tộc, đặc biệt là của triều Nguyễn. Đây là bộ sách tập hợp toàn bộ công văn chỉ dụ của nhà vua, các bản tấu biểu, tấu của các quan văn võ quần thần tướng lĩnh ...
  • Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Tập 1 

   Quốc sử quán triều Nguyễn (Giáo dục, 2007)
   Cuốn sách trình bày một cách toàn diện lịch sử Việt Nam từ thời Hùng Vương dựng nước đến cuối thế kỷ XVIII (năm 1789). Tập I gồm phần Tiền biên (từ quyển thứ 1 đến quyển thứ 5) và phần Chính biên (từ quyển thứ 1 đến quyển thứ 25).
  • Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Tập 2 

   Quốc sử quán triều Nguyễn (Giáo dục, 2007)
   Trình bày một cách toàn diện lịch sử Việt Nam từ thời Hùng Vương dựng nước đến cuối thế kỷ thứ XVIII năm (1897). Cuốn sách cung cấp những sử liệu cổ rất quý giá, hiếm hoi để soi xét làm sáng tỏ các sự kiện lịch sử dân tộc ...
  • Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Tập I 

   Viện Khoa học xã hội Việt Nam Viện sử học (Giáo dục, 2007)
   Ghi chép một cách toàn diện những sự kiện lịch sử, các chính sách cai trị, phong tục tập quán của Việt Nam từ thế kỉ 15 đến cuối thế kỉ 18.
  • Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Tập 1 

   Viện Sử học (Thuận Hóa, 1993)
   Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (chữ Hán: 欽定大南會典事例) là tên gọi một cuốn sách thuộc thể loại hội điển, ghi chép những điển pháp Việt Nam dưới triều Nguyễn. Nguyên bản bộ sách bằng chữ Hán gồm 2 phần: Phần Chính biên được ...
  • Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Tập 10 

   Viện Sử học (Thuận Hóa, 1993)
   Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (chữ Hán: 欽定大南會典事例) là tên gọi một cuốn sách thuộc thể loại hội điển, ghi chép những điển pháp Việt Nam dưới triều Nguyễn. Nguyên bản bộ sách bằng chữ Hán gồm 2 phần: Phần Chính biên được ...
  • Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Tập 11 

   Viện Sử học (Thuận Hóa, 1993)
   Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (chữ Hán: 欽定大南會典事例) là tên gọi một cuốn sách thuộc thể loại hội điển, ghi chép những điển pháp Việt Nam dưới triều Nguyễn. Nguyên bản bộ sách bằng chữ Hán gồm 2 phần: Phần Chính biên được ...
  • Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Tập 12 

   Viện Sử học (Thuận Hóa, 1993)
   Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (chữ Hán: 欽定大南會典事例) là tên gọi một cuốn sách thuộc thể loại hội điển, ghi chép những điển pháp Việt Nam dưới triều Nguyễn. Nguyên bản bộ sách bằng chữ Hán gồm 2 phần: Phần Chính biên được ...
  • Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Tập 13 

   Viện Sử học (Thuận Hóa, 1993)
   Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (chữ Hán: 欽定大南會典事例) là tên gọi một cuốn sách thuộc thể loại hội điển, ghi chép những điển pháp Việt Nam dưới triều Nguyễn. Nguyên bản bộ sách bằng chữ Hán gồm 2 phần: Phần Chính biên được ...
  • Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Tập 14 

   Viện Sử học (Thuận Hóa, 1993)
   Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (chữ Hán: 欽定大南會典事例) là tên gọi một cuốn sách thuộc thể loại hội điển, ghi chép những điển pháp Việt Nam dưới triều Nguyễn. Nguyên bản bộ sách bằng chữ Hán gồm 2 phần: Phần Chính biên được ...
  • Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Tập 15 

   Viện Sử học (Thuận Hóa, 1992)
   Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (chữ Hán: 欽定大南會典事例) là tên gọi một cuốn sách thuộc thể loại hội điển, ghi chép những điển pháp Việt Nam dưới triều Nguyễn. Nguyên bản bộ sách bằng chữ Hán gồm 2 phần: Phần Chính biên được ...
  • Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Tập 2 

   Viện Sử học (Thuận Hóa, 1993)
   Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (chữ Hán: 欽定大南會典事例) là tên gọi một cuốn sách thuộc thể loại hội điển, ghi chép những điển pháp Việt Nam dưới triều Nguyễn. Nguyên bản bộ sách bằng chữ Hán gồm 2 phần: Phần Chính biên được ...
  • Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Tập 3 

   Viện Sử học (Thuận Hóa, 1993)
   Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (chữ Hán: 欽定大南會典事例) là tên gọi một cuốn sách thuộc thể loại hội điển, ghi chép những điển pháp Việt Nam dưới triều Nguyễn. Nguyên bản bộ sách bằng chữ Hán gồm 2 phần: Phần Chính biên được ...
  • Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Tập 4 

   Viện Sử học (Thuận Hóa, 1993)
   Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (chữ Hán: 欽定大南會典事例) là tên gọi một cuốn sách thuộc thể loại hội điển, ghi chép những điển pháp Việt Nam dưới triều Nguyễn. Nguyên bản bộ sách bằng chữ Hán gồm 2 phần: Phần Chính biên được ...
  • Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Tập 5 

   Viện Sử học (Thuận Hóa, 1993)
   Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (chữ Hán: 欽定大南會典事例) là tên gọi một cuốn sách thuộc thể loại hội điển, ghi chép những điển pháp Việt Nam dưới triều Nguyễn. Nguyên bản bộ sách bằng chữ Hán gồm 2 phần: Phần Chính biên được ...