Now showing items 1-20 of 26

  • Ca dao dân ca trên vùng đất Phú Yên: Giải thưởng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 1994 

   Nguyễn, Xuân Đàm (Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Phú Yên, 1993)
   Giới thiệu những bài ca dao dân ca tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất Phú Yên: Hát đối đáp, hát một mình (tình yêu lứa đôi, sinh hoạt xã hội), thiên nhiên.
  • Lịch sử Phú Yên kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) 

   Nguyễn, Sĩ Dư (Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Phú Yên, 1995)
   Khái quát về điều kiện tự nhiên - xã hội và truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của nhân dân tỉnh Phú Yên. Giới thiệu về các cuộc đấu tranh chống Mỹ - Diệm sau Hiệp định Giơ-Ne-Vơ, phong trào Đồng khởi đánh bại chiến ...
  • 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành ngành Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (1945-1995) 

   Phạm, Ngọc Trâm; Đặng, Quốc Hòa; Nguyễn, Niên (Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên, 1997)
   Giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên – xã hội và tình hình giao thông vận tải tỉnh Phú Yên trước Cách mạng tháng Tám, trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 20 năm xây ...
  • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên (1930-1945) 

   Nguyễn, Sĩ Dư (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên, 1999)
   Giới thiệu khái quát về lịch sử đấu tranh cách mạng và sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong các giai đoạn cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân của Đảng bộ và nhân dân Phú Yên trên ...
  • Những chặng đường lịch sử Trường Chính trị tỉnh Phú Yên (1949-2000) 

   Huỳnh, Xuân; Nguyễn, Thị Kim Nhị (Trường Chính trị tỉnh Phú Yên, 2000)
   Tài liệu phản ánh những bước trưởng thành về hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, vận dụng sáng tạo học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng vào thực tiễn của cuộc kháng chiến giành độc lập, ...
  • Địa chí Phú Yên 

   Nguyễn, Chí Bền; Lê, Thế Vịnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, 2002)
   Giới thiệu một cái nhìn toàn diện về địa lí, lịch sử, kinh tế, văn hóa – xã hội, các huyện thị, nhân vật lịch sử tiêu biểu của mảnh đất Phú Yên.
  • Hò khoan Phú Yên 

   Nguyễn, Đình Chúc (Hội Văn nghệ dân gian và Văn hóa các dân tộc Phú Yên, 2003)
   Khái quát bối cảnh lịch sử xã hội và nguồn gốc Hò khoan. Sự hình thành câu hò, các vùng Hò khoan và phân biệt loại hò. Đặc điểm nội dung và đặc điểm nghệ thuật Hò khoan. Sưu tuyển Hò khoan Phú Yên.
  • Người Hoa ở Phú Yên 

   Nhiều tác giả (Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên, 2003)
   Tác phẩm “Người Hoa ở Phú Yên” ghi lại khái quát tình hình người Hoa trong thời gian trên dưới 200 năm định cư lập nghiệp ở Phú Yên, những đóng góp của bà con người Hoa trong việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương ...
  • Non nước Phú Yên 

   Nguyễn, Đình Tư (Thanh niên, 2004)
   Ngoài những mục như địa lí, lịch sử, cổ tích, nhân vật, nguồn lợi kinh tế, tác giả còn chép lại nhiều thống kê mới nhất về thời tiết, giáo dục, lại có sáng kiến ghi cả giọng nói và cách phát âm của dân quê tỉnh Phú Yên.
  • Lịch sử Y tế Phú Yên: Giai đoạn 1945-1975 

   Nguyễn, Vinh Quang (Sở Y tế tỉnh Phú Yên, 2005)
   Giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, đặc điểm lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và tình hình Y tế, điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Phú Yên giai đoạn 1945-1975.
  • Di tích văn hóa Chăm ở Phú Yên 

   Nguyễn, Danh Hạnh (Bảo tàng Phú Yên, 2005)
   Nội dung của đề tài gồm 6 chương. Chương 1: Những đặc điểm nền văn hóa Chăm. Chương 2: Điều kiện địa lí tự nhiên và quá trình nghiên cứu văn hóa Chăm ở Phú Yên. Chương 3: Di tích văn hóa Chăm ở Phú Yên. Chương 4: Vị trí ...
  • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên (1975-2000) 

   Vũ, Văn Thoại (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên, 2006)
   Tài liệu tổng kết những thành tựu đã đạt được, nêu ra những yếu kém tồn tại, rút ra những bài học có giá trị thực tiễn phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Phú Yên và của Đảng bộ tỉnh Phú Yên trong chặn đường lịch sử từ năm ...
  • Các truyền thuyết, huyền thoại liên quan đến di tích lịch sử và danh thắng ở Phú Yên 

   Đào, Minh Hiệp; Đoàn, Việt Hùng (Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Yên, 2006)
   Giới thiệu khái quát về địa lí, lịch sử, văn hóa vùng đất Phú Yên. Về truyền thuyết, huyền thoại liên quan đến di tích lịch sử danh thắng ở Phú Yên và một số di tích lịch sử, danh thắng chưa phát hiện truyền thuyết, huyền thoại.
  • Phú Yên trong chiều sâu cội nguồn 

   Nguyễn, Thị Kim Hoa (Văn hóa Thông tin, 2007)
   Phú Yên trong chiều sâu cội nguồn là một công trình địa chí văn hóa, có giá trị đặc biệt về tư liệu đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của nhiều đối tượng khác nhau, khi nghiên cứu về tầm cao, chiều sâu và bề rộng văn hóa lịch sử ...
  • Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Phú Yên 

   Nhiều tác giả (Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên, 2008)
   Cuốn sách là tập hợp các chuyên đề, tham luận của các nhà khoa học, các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Phú Yên.
  • Chiến thắng Đường 5 Phú Yên Xuân 1975 

   Trần, Văn Mười; Hồ, Văn Tùng (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên, 2008)
   Khái quát tình hình chiến trường và công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 của Phú Yên, từ chiến thắng Đường 7 đến chiến thắng Đường 5, phát triển tiến công giải phóng toàn tỉnh Phú Yên.
  • Lịch sử Đảng bộ huyện Sông Hinh (1975-2005) 

   Nguyễn, Thái Học (Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Hinh, 2008)
   Tài liệu tổng kết những thành tựu đạt được trong 30 năm qua, là bằng chứng sinh động, chứng tỏ khả năng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Sông Hinh trong các chặng đường cách mạng.
  • Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và công đoàn tỉnh Phú Yên (1930-2008) 

   Vũ, Thị Ngọc Bích (Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên, 2008)
   Giới thiệu tổng quát về đất nước và con người Phú Yên, từ đó đi sâu nghiên cứu phong trào công nhân, viên chức, lao động và công đoàn tỉnh Phú Yên qua các thời kì lịch sử từ năm 1930-2008.
  • Các phong trào yêu nước và cách mạng ở Phú Yên (1885-1930) 

   Nguyễn, Văn Thưởng; Nguyễn, Văn Nhật; Trần, Văn Tàu (Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Phú Yên, 2009)
   Giới thiệu khái quát về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội, truyền thống đấu tranh và các phong trào yêu nước của nhân dân Phú Yên giai đoạn 1885-1930.
  • Lịch sử Bộ đội biên phòng Phú Yên (1965-2005) 

   Nguyễn, Văn Thắm (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, 2009)
   Giới thiệu khái quát về địa lí tự nhiên, đặc điểm hành chính, dân cư và truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân Phú Yên. Quá trình hình thành và hoạt động chiến đấu của lực lượng an ninh vũ trang tỉnh Phú Yên. ...