Recent Submissions

 • Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Phú Yên 

  Nhiều tác giả (Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên, 2008)
  Cuốn sách là tập hợp các chuyên đề, tham luận của các nhà khoa học, các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Phú Yên.
 • Di tích văn hóa Chăm ở Phú Yên 

  Nguyễn, Danh Hạnh (Bảo tàng Phú Yên, 2005)
  Nội dung của đề tài gồm 6 chương. Chương 1: Những đặc điểm nền văn hóa Chăm. Chương 2: Điều kiện địa lí tự nhiên và quá trình nghiên cứu văn hóa Chăm ở Phú Yên. Chương 3: Di tích văn hóa Chăm ở Phú Yên. Chương 4: Vị trí ...
 • Lịch sử giáo dục Phú Yên 1945-2005 

  Nguyễn, Xuân Đàm (Hội Tâm lí giáo dục tỉnh Phú Yên, 2009)
  Đề tài bao gồm các nội dung: Khái quát về lịch sử, truyền thống văn hóa và giáo dục tỉnh Phú Yên, giáo dục Phú Yên trước năm 1945, giáo dục Phú Yên từ năm 1945 đến năm 1975, giáo dục Phú Yên từ ngày thống nhất đất nước năm ...
 • Non nước Phú Yên 

  Nguyễn, Đình Tư (Thanh niên, 2004)
  Ngoài những mục như địa lí, lịch sử, cổ tích, nhân vật, nguồn lợi kinh tế, tác giả còn chép lại nhiều thống kê mới nhất về thời tiết, giáo dục, lại có sáng kiến ghi cả giọng nói và cách phát âm của dân quê tỉnh Phú Yên.
 • Người Hoa ở Phú Yên 

  Nhiều tác giả (Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên, 2003)
  Tác phẩm “Người Hoa ở Phú Yên” ghi lại khái quát tình hình người Hoa trong thời gian trên dưới 200 năm định cư lập nghiệp ở Phú Yên, những đóng góp của bà con người Hoa trong việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương ...
 • Phú Yên trong chiều sâu cội nguồn 

  Nguyễn, Thị Kim Hoa (Văn hóa Thông tin, 2007)
  Phú Yên trong chiều sâu cội nguồn là một công trình địa chí văn hóa, có giá trị đặc biệt về tư liệu đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của nhiều đối tượng khác nhau, khi nghiên cứu về tầm cao, chiều sâu và bề rộng văn hóa lịch sử ...
 • Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và công đoàn tỉnh Phú Yên (1930-2008) 

  Vũ, Thị Ngọc Bích (Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên, 2008)
  Giới thiệu tổng quát về đất nước và con người Phú Yên, từ đó đi sâu nghiên cứu phong trào công nhân, viên chức, lao động và công đoàn tỉnh Phú Yên qua các thời kì lịch sử từ năm 1930-2008.
 • Lịch sử Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên (1945-2005) 

  Nguyễn, Văn Thiện (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên, 2009)
  Giới thiệu tổng quan về vị trí chiến lược của Phú Yên và truyền thống đấu tranh trước Cách mạng tháng 8/1945, lực lượng vũ trang Phú Yên trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954, lực lượng vũ trang Phú Yên trong ...
 • Lịch sử Đảng bộ thành phố Tuy Hòa (1995-2010) 

  Lương, Ngọc Thạch (Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa, 2010)
  Tài liệu phản ánh các sự kiện, diễn biến sôi động của thành phố Tuy Hòa trong khung cảnh chung của đất nước giai đoạn 1995-2010. Tổng kết thực tiễn quá trình lãnh đạo của Đảng bộ về mọi mặt để xây dựng thành phố Tuy Hòa ...
 • Lịch sử Đảng bộ huyện Sông Hinh (1975-2005) 

  Nguyễn, Thái Học (Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Hinh, 2008)
  Tài liệu tổng kết những thành tựu đạt được trong 30 năm qua, là bằng chứng sinh động, chứng tỏ khả năng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Sông Hinh trong các chặng đường cách mạng.
 • Lịch sử Dân vận Đảng bộ Phú Yên (1930-2008) 

  Huỳnh, Tấn Việt (Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên, 2009)
  Giới thiệu khái quát về phong trào yêu nước của nhân dân Phú Yên trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Về hoạt động dân vận của Đảng bộ tỉnh thời kỳ (1930- 1945), thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946-1954), thời kỳ kháng ...
 • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên (1975-2000) 

  Vũ, Văn Thoại (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên, 2006)
  Tài liệu tổng kết những thành tựu đã đạt được, nêu ra những yếu kém tồn tại, rút ra những bài học có giá trị thực tiễn phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Phú Yên và của Đảng bộ tỉnh Phú Yên trong chặn đường lịch sử từ năm ...
 • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên (1930-1945) 

  Nguyễn, Sĩ Dư (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên, 1999)
  Giới thiệu khái quát về lịch sử đấu tranh cách mạng và sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong các giai đoạn cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân của Đảng bộ và nhân dân Phú Yên trên ...
 • Lịch sử Bộ đội biên phòng Phú Yên (1965-2005) 

  Nguyễn, Văn Thắm (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, 2009)
  Giới thiệu khái quát về địa lí tự nhiên, đặc điểm hành chính, dân cư và truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân Phú Yên. Quá trình hình thành và hoạt động chiến đấu của lực lượng an ninh vũ trang tỉnh Phú Yên. ...
 • Những chặng đường lịch sử Trường Chính trị tỉnh Phú Yên (1949-2000) 

  Huỳnh, Xuân; Nguyễn, Thị Kim Nhị (Trường Chính trị tỉnh Phú Yên, 2000)
  Tài liệu phản ánh những bước trưởng thành về hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, vận dụng sáng tạo học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng vào thực tiễn của cuộc kháng chiến giành độc lập, ...
 • Biên niên sự kiện Trung đoàn Bộ binh 888 (1981-2011) 

  Nguyễn, Công Thé (Trung đoàn Bộ binh 888, 2011)
  Ghi lại một cách có hệ thống các sự kiện chủ yếu, quan trọng phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên từ năm 1981 đến năm 2011.
 • Lịch sử Công binh tỉnh Phú Yên 1945-2010 

  Nguyễn, Đình Triết (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên, 2011)
  Nội dung của tài liệu nêu bật những yếu tố tác động ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng Công binh Phú Yên. Hoạt động của lực lượng Công binh Phú Yên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975. Lực lượng Công binh Phú ...
 • Lịch sử Y tế Phú Yên: Giai đoạn 1945-1975 

  Nguyễn, Vinh Quang (Sở Y tế tỉnh Phú Yên, 2005)
  Giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, đặc điểm lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và tình hình Y tế, điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Phú Yên giai đoạn 1945-1975.
 • Các phong trào yêu nước và cách mạng ở Phú Yên (1885-1930) 

  Nguyễn, Văn Thưởng; Nguyễn, Văn Nhật; Trần, Văn Tàu (Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Phú Yên, 2009)
  Giới thiệu khái quát về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội, truyền thống đấu tranh và các phong trào yêu nước của nhân dân Phú Yên giai đoạn 1885-1930.
 • 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành ngành Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (1945-1995) 

  Phạm, Ngọc Trâm; Đặng, Quốc Hòa; Nguyễn, Niên (Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên, 1997)
  Giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên – xã hội và tình hình giao thông vận tải tỉnh Phú Yên trước Cách mạng tháng Tám, trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 20 năm xây ...

View more