Now showing items 1-20 of 26

  • Ca dao dân ca trên vùng đất Phú Yên: Giải thưởng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 1994 

   Nguyễn, Xuân Đàm (Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Phú Yên, 1993)
   Giới thiệu những bài ca dao dân ca tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất Phú Yên: Hát đối đáp, hát một mình (tình yêu lứa đôi, sinh hoạt xã hội), thiên nhiên.
  • Lịch sử Phú Yên kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) 

   Nguyễn, Sĩ Dư (Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Phú Yên, 1995)
   Khái quát về điều kiện tự nhiên - xã hội và truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của nhân dân tỉnh Phú Yên. Giới thiệu về các cuộc đấu tranh chống Mỹ - Diệm sau Hiệp định Giơ-Ne-Vơ, phong trào Đồng khởi đánh bại chiến ...
  • 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành ngành Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (1945-1995) 

   Phạm, Ngọc Trâm; Đặng, Quốc Hòa; Nguyễn, Niên (Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên, 1997)
   Giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên – xã hội và tình hình giao thông vận tải tỉnh Phú Yên trước Cách mạng tháng Tám, trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 20 năm xây ...
  • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên (1930-1945) 

   Nguyễn, Sĩ Dư (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên, 1999)
   Giới thiệu khái quát về lịch sử đấu tranh cách mạng và sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong các giai đoạn cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân của Đảng bộ và nhân dân Phú Yên trên ...
  • Những chặng đường lịch sử Trường Chính trị tỉnh Phú Yên (1949-2000) 

   Huỳnh, Xuân; Nguyễn, Thị Kim Nhị (Trường Chính trị tỉnh Phú Yên, 2000)
   Tài liệu phản ánh những bước trưởng thành về hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, vận dụng sáng tạo học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng vào thực tiễn của cuộc kháng chiến giành độc lập, ...
  • Địa chí Phú Yên 

   Nguyễn, Chí Bền; Lê, Thế Vịnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, 2002)
   Giới thiệu một cái nhìn toàn diện về địa lí, lịch sử, kinh tế, văn hóa – xã hội, các huyện thị, nhân vật lịch sử tiêu biểu của mảnh đất Phú Yên.