Now showing items 1-1 of 1

    • Đề án Tin học hóa quản lý Nhà nước 2001 - 2005 trong hành động 

      Vũ, Đình Thuần (Chính trị Quốc gia, 2002)
      Cuốn sách nhằm giới thiệu với bạn đọc một bức tranh toàn cảnh về Đề án 112. Nội dung gồm 8 chương. Chương 1: Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước và ứng dụng công nghệ thông tin. Chương 2: Tin học hóa quản lý hành chính ...