Now showing items 1-1 of 1

    • Giáo trình Access và ứng dụng 

      Huỳnh, Quyết Thắng (Giáo dục, 2004)
      Nội dung giáo trình bao gồm: Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access, Tạo lập cơ sở dữ liệu, Thiết kế biểu mẫu và báo cáo, Lập trình trên Access, Sử dụng đối tượng trong Visual Basic for Access, Sử dụng cơ sở dữ ...