Now showing items 1-2 of 2

  • Ajax và ứng dụng tại công ty điện thoại Hà Nội I 

   Nguyễn, Khắc Vinh (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006)
   Đề tài nghiên cứu tổng quan về công nghệ Ajax, tìm hiểu cách thức triển khai Ajax với các ứng dụng mạng theo mô hình client/ server, thiết kế ứng dụng thực tế tại công ty điện thoại Hà Nội I.
  • Enterprise AJAX: Strategies for Building High Performance Web Applications 

   Johnson, Dave; White, Alexei; Charland, Andre (Prentice Hall, 2007)
   Ch. 1. AJAX and rich Internet applications; Ch. 2. AJAX building blocks; Ch. 3. AJAX in the Web browser; Ch. 4. AJAX components; Ch. 5. Design to deployment; Ch. 6. AJAX architecture; Ch. 7. Web services and security; Ch. ...