Now showing items 1-1 of 1

    • Đại cương triết học Trung Quốc. Quyển 1 

      Doãn Chính; Nguyễn, Hiến Lê (Thanh niên, 2004)
      Cuốn sách viết về sự phát triển của triết hoc Trung Quốc và những vấn đề chính của vũ trụ luận trong triết học Trung Quốc như bản căn luận, đại hóa luận, pháp tượng luận, tri thức luận....