Now showing items 1-1 of 1

    • 7 loại hình thông minh 

      Armstrong, Thomas (Lao động xã hội, 2012)
      Nội dung cuốn sách "7 loại hình thông minh" nói về: - Những hiểu biết căn bản làm nền tảng về quá trình diễn ra hoạt động nhận thức của bạn. - Danh sách kiểm tra để xách định khả năng nhận thức nào của bạn là mạnh nhất ...