Now showing items 1158-1177 of 1815

  • The Past and Present of Water on Mars 

   Harrison, Tanya (Astronomy, 2017)
   From reading article comments online, many people seem to think that scientists are constantly discovering “water on Mars.” This talk summarizes of our current understanding of water in the Martian past and present, and ...
  • People and Work in Events and Conventions : A Research Perspective 

   Baum, Thomas (CABI, 2009)
   The part of the tourism industry which covers events, conventions and meetings is a substantial part of the global economy and provides employment for a very large number of people worldwide. The breakdown of employees in ...
  • Pháp chế bộ, ngành - thực trạng và phương hướng đổi mới 

   Đoàn, Năng (Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, 2002)
   Việc nghiên cứu đề tài này nhằm các mục tiêu sau đây: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn cho tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế Bộ, ngành trong điều kiện hiện nay - Đánh giá khoa học thực trạng pháp luật về pháp ...
  • Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở nước ta hiện nay 

   Đỗ, Thanh Hải (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2006)
   Nội dung đề tài bao gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về pháp chế XHCN trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chương 2: Thực trạng pháp chế XHCN ...
  • Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

   Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Chính trị Quốc gia, 2001)
   Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật gồm 7 chương, 45 điều về phòng, trừ sinh vật gây hại thực vật, kiểm dịch thực vật, quản lý thuốc bảo vệ thực vật, quản lí nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
  • Pháp lệnh cán bộ công chức 

   Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Chính trị Quốc gia, 2004)
   Giới thiệu Pháp lệnh cán bộ công chức năm 1998 và Pháp lệnh đã được sửa đổi và bổ sung năm 2000 và năm 2003 quy định về nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không được làm, bầu cử, tuyển dụng, quản lý, khen thưởng và kỷ luật ...
  • Pháp lệnh giống cây trồng 

   Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội (Chính trị Quốc gia, 2004)
   Trình bày những văn bản, pháp lệnh, quy định chung của Chủ tịch nước theo công văn số 03/2004/L-CTN ngày 05-04-2004 về quản lý và bảo tồn nguồn gen cây trồng. Nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm, công nhận giống cây trồng ...
  • Pháp lệnh Giống vật nuôi 

   Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội (Chính trị Quốc gia, 2004)
   Thực hiện pháp lệnh số 04-2004/L-CTN ngày 05/04/2004 của chủ tịch nước về việc công bố pháp lệnh giống vật nuôi. Pháp lệnh quy định việc quản lý và bảo tồn nguồn gen vật nuôi, nghiên cứu và chọn tạo khởi nghiệm giống vật ...
  • Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân 

   Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội (Hồng Đức, 2008)
   Để đảm bảo an toàn sức khỏe và tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám chữa bệnh của nhân dân, thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y, dược, thống quất quản lý và đưa việc hành nghề y, dược ...
  • Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành 

   Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội (Chính trị Quốc gia, 2004)
   Tài liệu lưu trữ Quốc gia là di sản của dân tộc, có giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN. Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia được thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ...
  • Pháp lệnh người cao tuổi 

   Văn phòng chính phủ (Chính trị Quốc gia, 2000)
   Lệnh của chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam về công bố Pháp lệnh người cao tuổi: Những quy định chung, phụng dưỡng, chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Quản lý Nhà nước về ...
  • Pháp lệnh người cao tuổi 

   Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội (Chính Trị Quốc gia, 2000)
   Những quy định chung, phụng dưỡng, chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Quản lý Nhà nước về công tác người cao tuổi, khen thưởng, xử lý vi phạm và điều khoản thi hành.
  • Pháp lệnh quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành 

   Văn phòng chính phủ (Chính trị Quốc gia, 2004)
   Trình bày toàn văn nội dung pháp lệnh quảng cáo năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  • Pháp lệnh thi hành án dân sự 

   Văn phòng chính phủ (Chính trị Quốc gia, 2004)
   Lệnh của chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam về công bố Pháp lệnh thi hành án dân sự: Giới thiệu những qui định chung, cơ quan thi hành án và chấp hành viên, các thủ tục thi hành, cưỡng chế thi hành án, khiếu nại, tố cáo và kháng ...
  • Pháp lệnh Thư viện 

   Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội (Chính trị Quốc gia, 2004)
   Để xây dựng và bảo tồn, khai thác và sử dụng vốn tài liệu của Thư viện, đáp ứng như cầu học tập, nghiên cứu, thông tin, giải trí của nhân dân và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về Thư viện. Pháp lệnh Thư viện này trình ...
  • Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo và nghị định hướng dẫn thi hành 

   Văn phòng chính phủ (Chính trị Quốc gia, 2005)
   Trình bài một số nội dung của pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo và một số nghị định của chính phủ hướng dẫn thi hành, các qui định có liên quan như quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban tôn giáo chính ...
  • Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 

   Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội (Chính Trị Quốc gia, 2005)
   Giới thiệu pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính với những quy định chung, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử lí vi phạm hành chính, các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành ...
  • Pháp lệnh đê điều và văn bản có liên quan 

   Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Chính trị Quốc gia, 2004)
   Pháp lệnh đê điều và văn bản pháp luật có liên quan trình bày cụ thể hóa một số quy định về xây dựng, tu bổ, bảo vệ, sử dụng đê điều và hộ đê. Cuốn sách bao gồm 2 chương. Chương 1: Pháp lệnh đê điều năm 2000 và nghị định ...
  • Pháp luật về kinh tế trang trại - Mọi người, mọi nhà cần biết 

   Giang Vân (Tư pháp, 2005)
   Cuốn sách trình bày một số nội dung chính sau: Những quy định chung về kinh tế trang trại, các chính sách phát triển kinh tế trang trại, chính sách về đầu tư, chính sách về tín dụng, chính sách về lao động, chính sách về ...
  • Pháp luật về kinh tế trang trại: Mọi người, mọi nhà cần biết 

   Giang Vân (Tư pháp, 2005)
   Giới thiệu những chính sách pháp luật cụ thể của Đảng và Nhà nước đối với loại hình kinh tế trong trang trại như chính sách về đất đai, chính sách về đầu tư, tín dụng, lao động và chính sách về thị trường.