Now showing items 1604-1623 of 1815

  • Vai trò của Nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

   Mai, Lan Hương (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010)
   Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận về hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và sự tiến triển của vai trò Nhà nước, luận án làm rõ nội dung vai trò của Nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, đánh ...
  • Vai trò của Đoàn Thanh niên với phong trào "Sáng tạo trẻ" trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

   Nguyễn, Hoàng Hiệp (Ban Thanh niên công nhân và đô thị, 2004)
   Hệ thống cơ sở lý luận về vai trò của Đoàn Thanh niên đối với các phong trào, các hoạt động lao động sáng tạo của thanh niên. Nghiên cứu thực trạng các phong trào, các hoạt động lao động sáng tạo của thanh niên nhằm tổng ...
  • Vấn đề bảo vệ môi trường trong việc thực hiện một số chương trình phát triển Kinh tê - Xã hội ở vùng dân tộc và miền núi 

   Hoàng, Hữu Bình (Hà Nội, 2004)
   Phân tích các vấn đề về môi trường, tài nguyên, bảo vệ môi trường trong việc thực hiện một số chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở vùng dân tộc và miền núi Việt Nam. Trên cơ sở nhận thức các vấn đề đặt ra thuộc lĩnh ...
  • Vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc 

   Unknown author (Sự thật, 1979)
   Nội dung tài liệu liên quan đến vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó đề cập đến các cuộc đàm phán giữa hai nước về biên giới trên bộ cũng như trên biển, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, tranh chấp lãnh thổ ...
  • Vấn đề xã hội công dân trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nước ta hiện nay 

   Trần, Mai Hùng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2007)
   Đề tài làm sáng tỏ những quan điểm của chủ nghĩa Marx-Lenin về xã hội công dân, qua đó cung cấp cơ sở lý luận và phương pháp luận cho việc giải quyết những vấn đề mà thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ...
  • Văn bản Hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu 

   Chính phủ (Xây dựng, 2000)
   Nội dung cuốn sách gồm: Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1-9-1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu, Nghị định số 14/2000-NĐ-CP ngày 5-5-2000 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ...
  • Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu: Ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01-9-1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05-5-2000 của Chính phủ 

   Văn phòng Chính phủ (Xây dựng, 2000)
   Nội dung cuốn sách gồm: Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01-9-1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu. Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05-5-2000 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ...
  • Văn bản pháp luật về hỗ trợ người nghèo 

   Chính phủ (Chính trị Quốc gia, 2003)
   "Văn bản pháp luật về hỗ trợ người nghèo" trình bày nội dung sau: Các văn bản hướng dẫn về quy chế, tổ chức, hoạt động quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách, ...
  • Văn bản pháp quy về quản lý khoa học xã hội và nhân văn 

   Chính phủ (Lý luận Chính trị, 2005)
   Nội dung cuốn sách bao gồm: Quy chế quản lý hoạt động xã hội và nhân văn, Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước.
  • Văn hóa - xã hội Chăm nghiên cứu và đối thoại: Tiểu luận 

   Inrasara (Văn học, 2008)
   Cuốn sách này ghi nhận một hành trình suy tư và thể nghiệm trong bảy năm của tác giả khi đối mặt với các vấn đề văn hoá xã hội Chăm. Thứ nhất, về mặt văn hoá - xã hội tập trung vào các vấn đề vừa nảy sinh dăm năm qua trong ...
  • Văn hóa - xã hội Chăm: Nghiên cứu và đối thoại 

   Inrasara (Văn học, 2003)
   Đây là cuốn sách của tác giả người Chăm nghiên cứu về các vấn đề văn hoá - xã hội Chăm trên các khía cạnh: văn hoá, xã hội, ngôn ngữ, văn học và sáng tạo.
  • Văn hóa ẩm thực Việt Nam nhìn từ lý luận và thực tiễn 

   Nguyễn, Thị Bẩy; Trần, Quốc Vượng (Từ điển Bách khoa, 2010)
   Văn hóa ẩm thực Việt Nam nhìn từ lý luận và thực tiễn giới thiệu những Lý luận chung về ngành ẩm thực và văn hóa ẩm thực Việt Nam như: Văn hóa ẩm thực Việt Nam, vài nét về ngành văn hóa học ẩm thực Việt Nam, mấy nét khái ...
  • Văn hóa các dân tộc Tây Bắc thực trạng và những vấn đề đặt ra 

   Trần, Văn Bính (Chính Trị Quốc gia, 2004)
   Tài liệu đánh giá, phân tích tương đối toàn diện, khách quan về thực trạng đời sống văn hoá của một số dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc trong công cuộc đổi mới, đồng thời dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp cơ bản, cấp ...
  • Văn hóa các dân tộc Tây Nguyên: Thực trạng và những vấn đề đặt ra 

   Trần, Văn Bính (Chính trị Quốc gia, 2004)
   Sách phân tích tương đối toàn diện, khách quan về thực trạng đời sống văn hoá của một số dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên trong công cuộc đổi mới, đồng thời dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp vừa cơ bản, vừa cấp bách ...
  • Văn hóa cổ Chămpa 

   Ngô, Văn Doanh (Văn hóa dân tộc, 2002)
   Nội dung cuốn sách "Văn hóa cổ Chămpa" được phân tích và chia ra làm 3 phần chính. Phần 1: Lịch sử nghiên cứu trước và sau giai đoạn 1975. Phần 2: Giới thiệu địa bàn xưa của Vương quốc cổ Chămpa. Phần 3: Những di sản văn ...
  • Văn hóa của nhóm nghèo ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp 

   Lương, Hồng Quang; Nguyễn, Tuấn Anh; Trần, Lan Hương (Văn hóa thông tin, 2001)
   Phác họa tình trạng nghèo đói của nước ta trong những năm gần đây và phân tích những điều kiện lịch sử, truyền thống văn hóa, văn hóa đương đại, sự sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, quan hệ xã hội của nhóm nghèo như là những ...
  • Văn hóa dân gian 

   Vũ, Ngọc Khánh (Nghệ An, 2003)
   Cuốn sách vừa khái quát tổng hợp thế nào là văn hóa dân gian, vừa có giá trị phổ thông để giới thiệu được những vấn đề lí luận cơ bản, cụ thể về văn hóa dân gian giúp ích cho sinh viên nghiên cứu môn học này.
  • Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre 

   Lưu, Thị Tuyết Nga (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2011)
   Đề tài nghiên cứu, hệ thống hóa nhằm làm rõ các khái niệm, nội dung có liên quan đến văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở lý luận đó sẽ liên hệ, phân tích, đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Xuất nhập ...
  • Văn hóa kiến trúc phương Đông 

   Đặng, Thái Hoàng; Nguyễn, Văn Đình (Xây dựng, 2009)
   "Văn hóa và kiến trúc phương Đông" sẽ giới thiệu những nội dung chính: Văn hóa và kiến trúc Ấn Độ, văn hóa và kiến trúc Trung Quốc, văn hóa và kiến trúc Nhật Bản, văn hóa và kiến trúc Đông Nam Á, văn hóa và kiến trúc Việt ...
  • Văn hóa kinh doanh của khách sạn Sofitel Dalat Palace 

   Mai, Ngọc Thịnh (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2010)
   Muc tiêu nghiên cứu tổng quát của đề tài là phân tích, đánh giá hiện trạng văn hóa kinh doanh của khách sạn Sofitel Dalat Palace nhăm điều chỉnh và xây dựng văn hóa kinh doanh của khách sạn. Luận văn được chia thành 3 ...