Now showing items 1-1 of 1

    • Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể 

      Allan; Pease, Barbara (Tổng hợp, 2007)
      Cuốn sách trình bày các vấn đề: Cách tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác, cách nhận biết một người đang nói dối, cách khiến người khác hợp tác với mình, cách tham dự phỏng vấn và thương lượng hiệu quả, cách chọn bạn đời ...