Now showing items 1-1 of 1

    • Triển khai Nghị quyết Đại hội X trong lĩnh vực khoa giáo 

      Ban Khoa giáo Trung ương (Chính trị Quốc gia, 2006)
      Nội dung cuốn sách bao gồm những bài viết của tập thể các nhà khoa học thuộc ban Khoa giáo Trung ương, nghiên cứu sâu về các lĩnh vực chuyên ngành của công tác khoa giáo đã được văn kiện của Đại hội X đề cập.