Now showing items 1-1 of 1

    • Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 1: 1919-1924 

      Hồ, Chí Minh (Chính trị Quốc gia, 2000)
      Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 1 công bố nhiều bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quốc tế Cộng sản - tổ chức quốc tế do Lênin sáng lập năm 1919, và các tổ chức thuộc Quốc tế Cộng sản như Quốc tế Nông dân, Ban ...