Now showing items 1-1 of 1

    • Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 2: 1924-1930 

      Hồ, Chí Minh (Chính trị Quốc gia, 2000)
      Tập 2 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ hai, giới thiệu những tác phẩm do Nguyễn ái Quốc viết từ năm 1924 đến năm 1929, tính từ khi Người từ Liên Xô tới Quảng Châu (Trung Quốc) hoạt động đến trước khi thành ...