Now showing items 1-1 of 1

    • Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 3: 1930-1945 

      Hồ, Chí Minh (Chính trị Quốc gia, 2000)
      Tập 3, Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ 2 gồm những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ đầu năm 1930 đến 2-9-1945