Now showing items 1-1 of 1

    • 60 năm Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

      Lê, Hải Triều (Quân đội Nhân dân, 2005)
      Đánh giá những thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong 60 năm qua (1945 - 2005). Sách gồm 6 phần. Phần thứ nhất: Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Phần ...