Now showing items 1-1 of 1

    • Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 4: 1945-1946 

      Hồ, Chí Minh (Chính trị Quốc gia, 2000)
      Tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ hai, bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ... (gọi chung là tác phẩm) của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ ngày 2-9-1945 đến hết năm 1946.