Now showing items 1-1 of 1

    • Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 5: 1947-1949 

      Hồ, Chí Minh (Chính trị Quốc gia, 2000)
      Tập 5 gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1949, phản ánh sâu sắc tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến ...