Now showing items 1-1 of 1

    • Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 6: 1950-1952 

      Hồ, Chí Minh (Chính trị Quốc gia, 2000)
      Tập 6 gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1950 đến cuối tháng 12-1952. Đây là thời kỳ cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp đang chuyển mạnh từ thế cầm cự sang thế phản công tích ...