Now showing items 174-193 of 783

  • Feynman chuyện thật như đùa 

   P. Feynman, Richard (Trẻ, 2012)
   Richard Feynman (1918-1988), người đoạt giải Nobel về Vật lý, đã kể về những cuộc phiêu lưu kỳ quặc. Bằng một giọng quá tài tình ông tường thuật lại trong cuốn sách những trải nghiệm của mình khi trao đổi các ý tưởng về ...
  • The Foundations of Arithmetic: A Logico-Mathematical Enquiry into the Concept of Number 

   Frege, Gottlob (Northwestern University Press, 1980)
   The Foundations of Arithmetic is undoubtedly the best introduction to Frege's thought, it is here that Frege expounds the central notions of his philosophy, subjecting the views of his predecessors and contemporaries to ...
  • Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications 

   Falconer, Keneth (John Wiley & Sons, Ltd., 1990)
   Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications is an excellent course book for undergraduate and graduate students studying fractal geometry, with suggestions for material appropriate for a first course ...
  • Fundamentals of Mathematics. Volume II: Geometry 

   Behnke, H. (The MIT Press, 1974)
   Volume II of this unique survey of mathematics covers the foundations of geometry, affine and Euclidean geometry, algebraic geometry, the Erlanger Program and higher geometry, group theory approaches, differential geometry, ...
  • Fundamentals of Modern Physics 

   Nolan, Peter J. (United States of America, 2014)
   This text/reference provides students, practicing engineers, and scientists with the fundamental physical laws and modern applications used in industry. Unlike many of its competitors, modern physics theory (e.g., quantum ...
  • Fundamentals of Physics 

   Halliday; Resnick; Walker, Jearl (Wiley, 2015)
   The 10th edition builds upon previous editions by offering new features designed to better engage students and support critical thinking. These include NEW Video Illustrations that bring the subject matter to life, NEW ...
  • G2 - cấu trúc trên đa tạp 7 - chiều 

   Nguyễn, Thị Hồng Hạnh (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2010)
   Nội dung luận văn gồm 3 chương. Chương I: Trình bày các kiến thức chuẩn bị như các lí thuyết biểu diễn của G2 , G2 - dạng và giới thiệu các kiến thức chung nhất để làm toán trên đa tạp 7 - chiều. Chương II: Trình bày cụ ...
  • General Chemistry 9th Edition 

   Ebbing, Darrell D.; Gammon, Steven D. (Houghton Mifflin Company, 2009)
   The perfect complement to the main text, the Study Guide further emphasizes the step-by-step problem solving approach with an emphasis on the thinking processes required. Each chapter contains a list of key terms and their ...
  • A Gentle Introduction to Category Theory 

   Fokkinga, Maarten M. (University of Twente, 1994)
   In these notes we present the important notions from category theory. The intention is to provide a fairly good skill in manipulating with those concepts formally. What you probably will not acquire from these notes is the ...
  • Geometric Algebra and its Application to Mathematical Physics 

   Doran, Chris J. L. (University of Cambridge, 1994)
   The thesis content includes 7 chapters. Chapter 1: In troduction. Chapter 2: Grassmann Algebra and Berezin Calculus. Chapter 3: Lie Groups and Spin Groups. Chapter 4: Spinor Algebra. Chapter 5: Point - particle Lagrangians. ...
  • Geometric Asymptotics 

   Guillemin, Victor; Sternberg, Shlomo (American Mathematical Society, 1977)
   Symplectic geometry and the theory of Fourier integral operators are modern manifestations of themes that have occupied a central position in mathematical thought for the past three hundred years--the relations between the ...
  • Geometric Models for Noncommutative Algebras 

   Silva, Ana Cannas da; Weinstein, Alan (Amer Mathematical Society, 1998)
   The volume is based on a course, ``Geometric Models for Noncommutative Algebras'' taught by Professor Weinstein at Berkeley. Noncommutative geometry is the study of noncommutative algebras as if they were algebras of ...
  • Geometry 

   Fenn, Roger (Springer, 2001)
   Geometry is probably the most accessible branch of mathematics, and can provide an easy route to understanding some of the more complex ideas that mathematics can present. This book is intended to introduce readers to the ...
  • The Geometry and Topology of Three-Manifolds 

   Thurston, William P. (Princeton University Press, 2002)
   This book includes eight chapters. Chapter 1: Geometry and three-manifolds. Chapter 2: Elliptic and hyperbolic geometry. Chapter 3: Geometric structures on manifolds. Chapter 4: Hyperbolic Dehn surgery. Chapter 5: Flexibility ...
  • The Geometry of Hamilton and Lagrange Spaces 

   Miron, Radu (Kluwer Academic Publishers, 2002)
   This monograph presents for the first time the foundations of Hamilton Geometry. The concept of Hamilton Space, introduced by the first author and investigated by the authors, opens a new domain in differential geometry ...
  • The Geometry of Schemes 

   Eisenbud, David; Harris, Joe (Springer, 2000)
   Grothendieck’s beautiful theory of schemes permeates modern algebraic geometry and underlies its applications to number theory, physics, and applied mathematics. This simple account of that theory emphasizes and explains ...
  • Giai điệu bí ẩn và con người đã tạo ra vũ trụ 

   Trịnh, Xuân Thuận (Trẻ, 2013)
   Cuốn sách này dành cho những “chính nhân” có ham muốn tìm hiểu về thế giới xung quanh và quan tâm tới những tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu vũ trụ mà không cần có hành trang khoa học của một chuyên gia. Nó vẽ lại sự tiến ...
  • Giai điệu giây và bản giao hưởng của vũ trụ 

   Greene, Brian (Trẻ, 2003)
   Thông qua những cuộc nói chuyện với công chúng về lý thuyết dây trong mấy năm qua, tác giả đã đã nhận thấy cần có một nhu cầu muốn tìm hiểu những nghiên cứu đang tiến hành về các định luật cơ bản, về những đòi hỏi phải cấu ...
  • Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và một số ứng dụng 

   Tạ, Văn Hoàn (Đại học Thái Nguyên, 2011)
   Luận văn trình bày một số phương pháp tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất một biểu thức. Qua đó luận văn cũng đưa ra việc vận dụng các kết quả đạt được để giải quyết một số bài toán liên quan. Chương I của luận văn giới ...
  • Giáo trình cao học Thủy lợi - Mô hình toán thủy văn 

   Lê, Văn Nghinh (Xây dựng, 2006)
   Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: Khái niệm mô hình toán thủy văn. Chương 2: Mô hình tất định. Chương 3: Mô hình ngẫu nhiên. Chương 4: Mô hình thủy lực mạng song. Chương 5: Mô hình chất lượng nước.